እቶም ክልተ ናይ ሰለባታት ምኽሪ ግልጋሎት ማእኸላት ብእቲ ናይ NRW ግዝኣት ዝተሓገዙ እዮም- Back Up OBR እውን- ብኣክራሪነት፣ ዘርኣዊነት ወይ ካልኦት ዓይነት ኣይ ኣድልዎን ምግላልን ጥቕዓታት ሰለባታት ንዝኾኑ ሰባት ምኽሪን ሓገዝን ይህብ። ዝተጎድኡ ሰባት ብዛዕባ ዘጋጠሞም ነገር ክዛረቡ ቦታ ይህቡን ብእቲ ጥቕዓት ዝመፆሞ ሳዕቤን ክርስዑን ፅቡቕ ዝኾነ ኣረኣእያ ንክህልዎ ይሕግዙን። እዚ ግልጋሎት ኣብ ብቐጥታ ጥቕዓት ዝበፀሖም ሰባት፣ ቤተሰባት፣ መሓዙት፣ ፍቕረኛታትን ኣብ እቲ ጥቕዓት ግዘ ዝነበሩ ምስክራትን እዩ ዕላማኡ ዝገብር።

  • ንኣብነት፣ ኣብ ድሌትን እንታይ ከምዘድሊን መሰረት ብምግባር፣ እቲ ሓገዝ እዞም ዝስዕቡ ከካትት ይኽእል:
  • ሕጋዊ ሕቶታት ዘካትት ሓበሬታ
  • ግላዊ ሓገዝ ምስ ፖሊስ ኣብ ዝህሉ ቃለ መሕትትን ምስ እቶም ምምሕዳር ኣብ ዝህሉ ከይዲን
  • ምስክር ናይ ምድላይ ወይ ሕጋዊ ሓገዝ ናይ ምሃብ ሓገዝ
  • ብዛዕባ ምፍርራሕ ዝምልከቱ መፅናዕቲታት
  • ኣብ ናይ ሕክምናን ናይ መድሓኒት ሓገዝን ማእኸላይ ብምኻን
  • ናይ ፍርዲ ቤት ምድላዋት ናይ ምግባርን ናይ ምክትታልን ሐገዛት
  • ምስ ሚድያ ከመይ ከዘራረብ ከምዘለዎን ብዛዕባ እቲ ኬዝ ብዝምልከት ምስ ካልኦት ናይ ህዝባዊ ስራሕቲ ዝህልዎ ርክብን ምኽሪ ምሃብ
  • ዕንወት ኣብ ናይ ዘጋጠሞም ንክምዝገብ ምሕጋዝ
  • ኣብ ናይ ሓድነት ከይዲ ንክኣቱ ምምካር

እዚ ዕላማን ነዚ ሓገዝ እዘ መሰረት ዝገበሩ ኩሎም ቅደም ሰዓባትን ብእቲ ዝምከቶ ሰብእዮም ዝቐርቡ። እዞም ግልጋሎታት ካብ ክፍሊት ነፃ፣ ምስጢራውያን፣ ኣብ ሕቶ ግዘ ዘይፍለጡን ብዓርሶም ብዘይ ምንም ፀብጻብ ዝሰርሑ ኣካላት እዮም። እዚ ናይ ምምኻር ስራሕ እዚ ተንቀሳቓሲ እዩ እቲ ተጎዳኢ ሰብ ኣብ ዝመረፆ ቦታ ድማ እዩ ዝካየድ።

ርክብ:

Back Up – Beratung für Opfer rechtsextremer und rassistischer Gewalt
Königswall 36
44137 Dortmund
Tel: 02 31 / 53 20 09 41
Fax: 02 31 / 53 20 09 44
http://backup-nrw.org 

Opferberatung Rheinland (OBR) – Beratung und Unterstützung für Betroffene rechtsextremer und rassistischer Gewalt
c/o IDA-NRW
Volmerswerther Str. 20
40221 Düsseldorf
Tel: 02 11 / 15 92 55 66
Fax: 02 11 / 15 92 55 69
www.opferberatung-rheinland.de