د ښۍ اړخيز افراطيت ضد د موبايل د لاري کونسل هغه واړه کسانو ته نصيحت او مشورې ورکوي کوم چي د ښۍ اړخيز افراطيت او نژاديت ضد کار کولو کې ګډون غواړي يا پري د دې اغيزه شوې وي۔

په داسي کولو کې موږ د ځان د مرستې کولو لپاره په محليي بنسټ فعال خلکو نيتورک جوړولو کې مرسته کوو او د نصيحت اغوستونکو سره سم د انفرادي کسانو او د غوښتنې په بنسټ سوچونو ته وده ورکوو۔ موږ د عنوان په خوښولو او د دې سوچونو په لاګو کولو کې هم مرسته کوو۔ 

په نورو کارونو کې د ښۍ اړخيزو پيښو او جوړښت تجزيه او اسناد جوړول شامل دي۔

د ويناګانو او خبرو اترو، تربيت/تعليم په غونډو او زموږ د اشاعتونو سره موږ د هغه پرمختګو چي سياسي مرستې ته خطر جوړوي په هکله پوهه پيدا کوو ۔ چي د تش په خله د "ټولنې په منځ" کم نه دې۔

 

که چيرې تاسې د نژاديت او خۍ اړخيز افراطيت ضد په خپلو نوښتونو کې فعال کيدل غواړۍ۔ په خپله ښاروالۍ کې، خپل ښوونځيو کې، خپلو کلوبونو کې او په نوبتي ډول په خپل محليي چاپيريال کې، نو زموږ سره په اړيکي کولو کې سستي مه کوئ۔

MBR im Regierungsbezirk Arnsberg
c/o Amt für Jugendarbeit der Ev. Kirche von Westfalen
Iserlohner Str. 25
58239 Schwerte 

MBR im Regierungsbezirk Detmold 
c/o Arbeit und Leben im Kreis Herford
Kreishausstr. 6a
32051 Herford 

MBR im Regierungsbezirk Düsseldorf 
c/o Stadt Wuppertal - Wuppertaler Initiative für Demokratie und Toleranz e.V.
An der Bergbahn 33
42289 Wuppertal 

MBR im Regierungsbezirk Köln
c/o Info- und Bildungsstelle gegen Rechtsextremismus (ibs) im NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln
Appellhofplatz 23 - 25
50667 Köln

MBR im Regierungsbezirk Münster (MOBIM)
c/o Geschichtsort Villa ten Hompelder Stadt Münster
Kaiser-Wilhelm-Ring 28
48145 Münster