،مهاجرت او پناه ۔ د مهاجرينو او ملاتړيو لپاره‘ د معلوماتو پيک د نژاديت او تبعيض سره د معامله کولو معلومات او سپارښت شوې عمل يوځاي وړاندې کوي۔ دا په اين آر ډبليو کې د تبعيض ضد دفتر، د مهاجرينو کونسل، د زياتي د ښکار د مشورو مرکزونو او د ښۍ اړخيز افراطيت ضد ګرځنده کونسل په مرسته تيار کړې شوى دى۔ د معلوماتو دغه پيک په چاپ شکل کې په ټول اين آړ ډبليو کې خپرول شوي دي۔

چيک ليست د معلوماتو د پيک مرکزي فوکس دى، چي شپږ د پخير راغلاست نوښتونو ته سپارلې شوي او څلور د مهاجرينو اړخ ته۔ دغه چيک لسټونه په داسې ډول نقشه شوي لکه ‘د ځان د مرستې لپاره مرسته، او په پروژه کې د ملګرو مرسته کوونکو د مشورې خدمتونه څرګندوي۔ 

د دې سره سم د معلوماتو پيک په موضوعي توګه مربوط موادو په اجتماع او وړاندې لنکونو شمول کوي۔ 

 

په پروژه کې مرسته کوونکې ملګري ستاسو د هر رقم سوال ځواب ورکولو ته تيار دي۔ 

  • Servicestellen für Antidiskriminierungsarbeit (Antidiskriminierungsbüros NRW)
  • Opferberatung Rheinland (OBR) – Beratung und Unterstützung für Betroffene rechtsextremer und rassistischer Gewalt
  • Back Up – Beratung für Opfer rechtsextremer und rassistischer Gewalt
  • Flüchtlingsrat NRW e.V.
  • Jugendliche ohne Grenzen NRW (JOG)
  • RUBICON Köln
  • Aktionsgemeinschaft Junge Flüchtlinge in NRW
  • Landeskoordinierungsstelle gegen Rechtsextremismus / Landeszentrale für politische Bildung

Ermöglicht wurde das Infopaket durch Mittel des MFKJKS.