دو مرکز مشاوره به قربانیان که تحت حمایت ایالت NRW هستند، Back Up و OBR، به افرادی که بنا به حملات راست‌گرای شدید، خشونت نژادپرستانه یا دیگر اشکال خشونت به علت تعصب آسیب دیده‌اند مشاوره می‌دهند و از آن‌ها حمایت می‌کنند. آن‌ها فضای امنی برای افراد آسیب‌دیده فراهم می‌کنند تا درباره تجربه خود صحبت کنند و به آن‌ها کمک می‌کنند بر پیامد‌های حمله فائق آیند و دامنه دید جدیدی برای اقدامات خود کسب کنند. هدف این خدمات افراد آسیب‌دیده، اقوام، دوستان، آشنایان و شاهدان عمل خشونت‌آمیز است.

  • مثلاً بسته به نیاز و اهداف، حمایت‌ها شامل موارد زیر می‌شود:
  • اطلاعات درباره مسائل حقوقی
  • حمایت فردی در زمان مصاحبه با پلیس و روند‌های مربوط به مقامات دیگر
  • کمک به جستجوی شاهدان یا مشاور حقوقی
  • تحقیق درباره موقعیت‌های تهدیدآمیز
  • میانجی‌گری در رابطه با کمک‌های پزشکی یا درمانی
  • حمایت در زمینه تشکیل پرونده و پیگیری آن
  • مشاوره در زمینه برخورد با رسانه‌ها و روابط عمومی مربوط به مورد
  • حمایت در زمینه درخواست دریافت خسارت
  • پیشنهاد‌هایی برای روند‌های همبستگی

دامنه و تمام مراحل مربوط به حمایت از سوی افراد ذیربط تعیین می‌شود این خدمات رایگان، محرمانه و در صورت درخواست بی‌نام هستند و مستقل از هر گونه گزارشی ارائه می‌شوند. مشاوره اساساً به صورت سیار است و در محل انتخابی فرد آسیب‌دیده صورت می‌گیرد.

اطلاعات تماس:

Back Up – Beratung für Opfer rechtsextremer und rassistischer Gewalt
Königswall 36
44137 Dortmund
Tel: 02 31 / 53 20 09 41
Fax: 02 31 / 53 20 09 44
http://backup-nrw.org 

Opferberatung Rheinland (OBR) – Beratung und Unterstützung für Betroffene rechtsextremer und rassistischer Gewalt
c/o IDA-NRW
Volmerswerther Str. 20
40221 Düsseldorf
Tel: 02 11 / 15 92 55 66
Fax: 02 11 / 15 92 55 69
www.opferberatung-rheinland.de